مدیریت عبور کابل در کف کاذب در دیتاسنتر و اتاق سرور

در دهه های گذشته عبور کابل در ساختمان به وسیله ایجاد کانال یا مسیرهایی جوی مانندی صورت میگرفته که از لحاظ هزینه و هم از لحاظ نیروی کار مقرون به صرفه نمیباشد . اما راه حل ساده تر استفاده از سینی کابل هایی میباشد که از سیم های مفتول مانند مش ساخته شده است که هم سبک ، ارزان، سریع و  مهمتر از همه آپشن اضافه شدن و متصل شدن به پایه های کف کاذب  میباشد . این نوع از کف کاذب این گزینه را دارا میباشد تا سینی کابل به زیر آن در کنار پایه ها متصل شده و عبور کابل ها را تسهیل کند. در این حالت فقط کافیست کابل های دیتا  و برق را در محل خود در سینی کابل مستقر کنید .