اجزا کف کاذب

اصولا کف کاذب ها به سه قسمت مهم تقسیم میشوند :

  1. تایل ها و صفحات
  2. پایه ها
  3. استرینگر